Kestävää tulevaisuutta ei ole, se pitää rakentaa yhdessä tekemisen kautta, totesi Ville Taajamaa Espoon kaupungilta esitellessään Kuntaliiton kokoaman kaupunkien ja kuntien edustajien aikaansaannoksia Ekosysteemikoulun päättäjäisissä. ”Yhdessä” ja ”tekeminen”, siinäpä Ekosysteemikoulu 1.0:n avainsanat.

Työ 2.0 Labin organisoimassa Ekosysteemikoulussa 11 tiimiä mitä ajankohtaisimmin teemoin opiskeli ekosysteemissä toimimisen saloja tammikuusta syyskuuhun 2022. Tiimien mukanaan tuomat teemat liittyivät mm. vihreän siirtymän toimeenpanoon, maankäytön hiilipäästöjen vähentämiseen, kiertotaloushankintoihin, nuorten välivalta- ja jengikäyttäytymiseen, Suomen tieto- ja tilastoekosysteemin kehittämiseen, yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon sekä työhyvinvointiin ja työkykyyn muuttuvassa työelämässä.

Pyrimme prosessissa painottamaan sitä, että kyse on nimenomaan ajattelutavan muutoksesta ja yhteiskehittämisestä mahdollisimman varhaisesta hetkestä alkaen. ”Koulu” tähtäsikin auttamaan isojen teemojen äärellä painiskelevia kokoamaan mahdollisimman monipuolista toimijaryhmää yhteiseen dialogiin ja kehittämisen äärelle. Rohkaisimme osallistujia avaamaan ja laajentamaan suunnitteluaan ja kehittämistään oman organisaationsa ulkopuolelle, tarkastelemaan kehittämiskysymystään moniammatillisesti ja -organisatorisesti, vuorovaikutuksessa toisiaan täydentävien toimijoiden kesken. Vaikuttaa siltä, että tässä tarvitaan edelleen tukea.

Kyseessä oli kokeilu, jolla tavoittelimme keinoja ja työkaluja monialaisen yhteiskehittämisen tukemiseksi. Samalla halusimme tutkia, mikä edesauttaa tai vastaavasti hidastaa ja jopa estää yhteiskehittämistä. Yhteistyökumppaninamme toimi Vision Factory Oy.

Lisäksi halusimme tuottaa teoriaa ja hyväksi havaittuja työkaluja kaikkien julkisen hallinnon organisaatioiden käyttöön, jotta ne toimisivat aktiivisina ekosysteemien rakentajina omissa kysymyksissään. Ekosysteemithän eivät rajoitu pelkästään julkiseen hallintoon, vaan ne rakentuvat niin julkisella sektorilla toisiaan täydentävien toimijoiden kuin yritysten, tutkimuslaitosten sekä kolmannen sektorin väliselle vuorovaikutukselle, jolla luodaan yhdessä arvoa.

Ekosysteemikoulun materiaali sekä tiimien kehitystarinat löytyvät 11.11. avattavalta ”Elävänä ekosysteemeissä – arvoa yhteiskehittämisestä” –sivulta Valtiolla.fi-alustalta ja ovat sieltä kuunneltavissa ja ladattavissa kenen tahansa suomen kieltä taitavan käyttöön.

Yhteistyölle tarvitaan tukea ja kannusteita

Kun yhteistyölle luodaan rakenteita ja yhteisiä tavoitteita, mahdollistuu myös asioiden yhteisvalmistelu ja osaamisen ja tiedon yhdistäminen nykyistä paremmin. Tavoitteena on, että resurssien yhteiskäyttö ja ilmiölähtöinen asioiden valmistelu olisivat nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto sekä virastojen että niiden työntekijöiden näkökulmasta.

Valtiovarainministeriö lähetti keväällä 2022 ”Liikkuvuus 2.0 poikkihallinnollisen valmistelun edistäjänä” -kyselyn kaikkiin valtion virastoihin. Liikkuvuus 2.0 pitää sisällään paitsi henkilöiden myös osaamisen ja tiedon liikkuvuuden. Kyselyyn saadut vastaukset (N=337) kertovat siitä, että asioiden valmistelu yhdessä lisää toiminnan vaikuttavuutta, parantaa toimijoiden välistä luottamusta, tuo mahdollisuuksia uuden oppimiseen sekä parantaa niin yksilön kuin organisaation uudistumiskykyä. Samalla nousi vahvasti esiin viesti siitä, että johtaminen, tulosohjaus ja budjetointi eivät tällä hetkellä riittävästi tue asioiden yhteisvalmistelua yli hallinnollisten ja organisatoristen rajojen. Tarvitaan siis monenlaisia interventioita.

Usein kyse on kuitenkin vanhoista totutuista ajattelun ja tekemisen tavoista, joista on nihkeää päästää irti. Olemme varovaisia avaamaan tekemistämme varhaisessa vaiheessa muille samalla kun valitamme, ettei aikaa yhteiskehittämiseen ole. Uskomme kuitenkin, että mitä varhaisemmassa vaiheessa omaa ajatteluaan avaa muille sitä ketterämmin ja joustavammin sekä pienemmin ”kustannuksin” yhteiskehittäminen hyödyntää kaikkia saman kysymyksen kanssa painivia osapuolia. Sekä tuottaa parempia yhteiskunnallisia rakenteita ja palveluita.

Tervetuloa kuulolle 11.11.2022 Työ2.0Labiin tai linjoille! Tarkempia tietoja löytyy Työ2.0Labin ajankohtaisista ja Valtiolla.fi-tapahtumista lokakuun puolella.

Virpi Einola-Pekkinen ja Liisa Virolainen

Työ2.0Lab