1. Rekisterinpitäjä

Senaatti-kiinteistöt ja sen tytäryhtiö Senaatin Asema-alueet Oy
Lintulahdenkatu 5 A, PL 237
00531 Helsinki
Puhelin: 0205 8111
Sähköposti: senaatti@senaatti.fi

Tietosuojavastaava Petri Konttinen, petri.konttinen@senaatti.fi

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) ja käsittelyn oikeusperuste

Järjestelmän käyttötarkoitus on toimia Työ 2.0 Lab -palvelun tilavaraus- ja kulunhallintajärjestelmänä.

Käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen (GDPR 6.1c).

 

3. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Järjestelmään kerätään tilaa käyttävien henkilöiden rekisteröitymistietoja. Rekisteröity henkilö voi olla valtionhallinnon työntekijöitä tai Senaatin yhteistyökumppani (esim. rahoittajakumppani).

Järjestelmään kerättävät henkilötiedot ovat: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio. Tämän lisäksi henkilöistä tallentuu kulunvalvontatietoja.

 

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöt antavat itse tiedot rekisteröityessään palveluun.

 

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Pääsy henkilötietoihin on Senaatin alihankkijoilla, joka hallinnoi sovellusta.

 

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tiedot käytettävistä suojaustoimista ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmän tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on siihen sovittujen työtehtävien kannalta perusteltu tarve. Jokainen käyttäjä näkee vain omat tietonsa.

 

8. Tietojen säilytysaika ja sen määräytymiskriteerit

Käyttäjätiedot poistetaan Asiakkaan (Senaatti-kiinteistöt) pyynnöstä. Kun käyttäjätiedot poistetaan, jää lokiin sähköpostiosoite kulunvalvontatiedoksi. Kulunvalvontatiedot poistetaan vuoden kuluttua.

 

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity henkilö voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan (artikla 14.2c) seuraaviin asioihin

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan tekemällä kirjallisen pyynnön tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjä toteuttaa rekisteröidyn pyynnöt kohtuullisessa ajassa (1 kk, useampaan rekisteriä koskevan pyynnön 3 kk) huomioiden käsittelyn luonteen ja perusteen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu, 14.2e).